آمورزش وترویج تولید ورمی کمپوست ومحصولات جانبی

  • آمورزش
  • آمورزش
  • آمورزش
  • آمورزش
  • آمورزش

تولید ورمی کمپوست به شیوه علمی واقتصادی در آموزش ومشاوره فنی زیر نظر جهاد کشاورزی وترویج وپشتیبانی فنی ومواد اولیه وکرم ایزونیا فوتیدا با نژاد اصیل در شرکت مادر تخصصی زیست فناوری نقش جهان  سفارش کود باگرید بالا از واحد های تولیدی زیر نظر این مجموعه مسیر میباشدالف:توزیع کرم ومواد افزودنی جدید وموثر در رشد وکوکون گذاری ب:مشاوره در انتخاب محل وبازدید جهت مجوز ونقشه برداری ونقطه برداری باGPSمجوز صنایع کشاورزیج:بازدید از انکوبتور تولید کرم در گلخانه اداره کشاورزید:بازار یابی وترویج برای کشاورزی وباغداران