بازاریابی و فروش ورمی کمپوست

  • بازاریابی

مرجع ورمی کمپوست ایران آمادگی دارد در جهت آماده سازی بازار مصرف ورمی کمپوست، با تولید کنندگان عمده ورمی کمپوست در زمینه بازاریابی و فروش ورمی کمپوست و نهاده های مرتبط همکاری نماید.