خدمات تامین کود ورمی کمپوست صادراتی

  • خدمات

مرجع ورمی کمپوست ایران آمادگی دارد در زمینه تامین کود ورمی کمپوست صادراتی و مشاوره و تضمین کیفیت کود و بسته بندی به صادر کنندگان محترم کودهای عالی ارائه خدمت نماید.