فروش عمده کرم خالص

  • فروش

این کارگاه با ظرفیت تولید بیش از 5 تن کرم زنده حالص در هر دوره 2 ماهه آماده عقد قرار داد با کلیه شرکتها و اشخاص حقیقی میباشد