کود دامی

  • کود

پودر گوشت دامی ویژه کود . ورمی کمپوست. باغات پسته . مرکبات و زمینهای کشاورزی
ازت آزاد (tvn) +400

  1. پروتیین  +50